Sede electrónica Concello de Betanzos

09:15:31 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Detalle trámite

Licenza de primeira ocupación de edificios

A licenza de primeira ocupación acredita que as novas edificacións, unifamiliares ou colectivas, cumpren os requisitos: a) o edificio ou, no seu caso, a urbanización da contorna, realizáronse conforme o proxecto técnico e a licenza concedida; b) reúne as condicións esixidas de seguridade, salubridade e ornamento público; c) o construtor repuxo os elementos e equipamentos urbanísticos que resultaron danados.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

NOTA: A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Solicitude de licenza de primeira ocupación de edificios.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o interesado coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade do presentador (nin do interesado no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
 • Certificación de final de obra. Certificación de final de obra expedida polos servizos técnicos / director de obra, e visado polo colexio profesional correspondente.
 • Boletín de Instalación ICT. Boletín de instalación de Infraestruturas Comúns de Telecomunicacións. En edificio de máis de 20 vivendas, ou de uso non residencial, achegar certificado de obra expedido por un enxeñeiro ou enxeñeiro técnico, visado polo correspondente colexio profesional. Estes documentos deben estar selados pola Xefatura de Inspección de Telecomunicacións.
 • Certificado acreditativo do illamento acústico da edificación, expedido por entidade homologada (cando sexa de aplicación).
 • Certificado do alta no Rexistro de Eficiencia Enerxética (para os afectados polas determinacións do Código Técnico da Edificación).
 • Xustificante de alta en Catastro.
 • Fotografías exteriores do edificio, incluíndo todas as fachadas.
 • Copia da escritura pública da declaración de obra nova.
 • Planos do estado final da obra (planos modificados, en papel e formato dixital, se os houbese).
 • Certificado da posta en servizo dos ascensores, se procede.
 • Certificado da instalación de gas, se procede.
 • Nos supostos de edificacións con uso distinto ao de vivienda, nas que se tivera tramitado a correspondente licenza de apertura de actividade, achegarse copia da licenza de apertura.
 • No caso de edificios de varias plantas destinados a vivendas, oficinas, ou outros usos, certificado das empresas subministradores dos servizos de abastecemento de auga, saneamento, electricidade, telefonía, gas e comunicacións acreditativos da idoneidade das acometidas efectuadas.
 • Xustificante do ingreso da taxa administrativa.

Nome: Licenza de primeira ocupación de edificios.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento:
A instancia de parte.

Tipo de interesado:
Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución:
Concelleiro delegado de urbanismo. (Deleg. Alcaldía 22/6/2011 - BOP Nº 129 do 7 de Xuño)

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de resolución:
3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.