Sede electrónica Concello de Betanzos

08:16:29 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de axudas PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 2021

Non hai convocatorias abertas actualmente

O procedemento de "Solicitude de axudas PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO AO COMERCIO LOCAL PARA A ANUALIDADE 2021" ten por obxecto xestionar as axudas solicitadas por persoas autónomas e microempresas para paliar o impacto económico e social ocasionado pola COVID-19. (Ver Bases).

A presentación de solicitudes farase exclusivamente a través da Sede Electrónica do Concello.
A contestación a requirimentos realizarase a través do procedemento de Aportación de Documentación.

O prazo de presentación será do 11 septembro de 2021 ao 10 de outubro de 2021, ámbulos dous incluídos.

De forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”.

O prazo de presentación será do 11 septembro de 2021 ao 10 de outubro de 2021, ámbulos dous incluídos.

 • Solicitude das axudas
 • DNI polas dúas caras; NIE acompañado do pasaporte, no seu caso; NIF da persoa xurídica.
 • Declaración responsable de cumprimento de requisitos e obrigas.
 • Certificado de Vida laboral onde conste a data de alta no RETA (no caso de que o solicitante sexa persoa física).
 • Certificado de situación censual da Axencia Estatal Tributaria, actualizado a efectos de determinar a data de inicio da actividade.
 • Certificado de titularidade de conta bancaria.
 • Bases reguladoras da convocatoria das axudas “PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO AO COMERCIO LOCAL PARA A ANUALIDADE 2021”.
 • Extracto publicado no BOP.
 • Regulamento (UE) n.º 1407/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 352, do 24 de decembro). (1)
 • Regulamento (UE) n.º 1408/2013, da Comisión, do 18 de decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola (DOUE L 352, do 24 de decembro). (1)
 • Regulamento (UE) 2019/316 da Comisión do 21 de febreiro de 2019 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 1408/2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector agrícola. (1)
 • Regulamento (UE) n.º 717/2014, da Comisión, do 27 de xuño, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis no sector da pesca e da acuicultura (DOUE L 190, do 28 de xuño). (1)

(1) Deberá terse en conta as Comunicacións da Comisión Europea sobre Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto do actual brote de Covid-19: (2020/C 91I/01C/2020/1863) (DOUE C 91I do 20.3.2020), e modificacións do 3/04/2020, publicada no DOUE C 112I de o04/04/2020), e do 12/05/2020, publicada no DOUE C 164 do 13/05/2020.

Nome: Solicitude de axudas PLAN REACTIVA BETANZOS: PROGRAMA ESPECÍFICO DE APOIO AO COMERCIO LOCAL 2021.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                      Presencial