Sede electrónica Concello de Betanzos

08:30:52 Luns 15 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Prórroga de licenza de obras

O procedemento de "prórroga de licenza de obras" regula o outorgamento dunha prórroga para dar inicio ou ampliar o prazo de execución das obras amparadas por unha licenza concedida con anterioridade.

Será solicitada expresamente e se concederá sempre que a licenza fose conforme coa ordenación urbanística vixente no momento da concesión da prórroga. Cada prórroga que se solicite non poderá ser por prazo superior ao inicialmente acordado.

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Se a persoa interesada non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito impreso/s normalizado/s para presentar.

  • Solicitude de prórroga de licenza de obras.
  • Na prórroga para a finalización das obras, indicar na solicitude o orzamento pendente de executar e achegar o certificado do arquitecto onde conste este importe.
  • Xustificante de pago de taxas segundo a ordenanza vixente. (ver)

Nome: Prórroga de licenza de obras.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: Inicio por instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica

Órgano de resolución: Xunta de Goberno.

Carácter silencio administrativo: Silencio positivo.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                      Presencial.