Sede electrónica Concello de Betanzos

06:49:36 Luns 15 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de licenza de movementos de terra e muros de contención

A Solicitude de Licenza de Movementos de Terra e Muros de Contención deberá presentarse para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

 • Os muros de contención de terras cando a súa altura sexa igual ou superior ao metro e medio.
 • Os grandes movementos de terras e as explanacións.

(Art. 142.2 da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia).

Con carácter previo á presentación da solicitude, a persoa interesada deberá elaborar a autoliquidación correspondente á Taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e no outorgamento de licenzas urbanísticas a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Betanzos. Para poder presentar a solicitude é necesario achegar o xustificante de pagamento da autoliquidación da taxa, en virtude do artigo 4.4. da Ordenanza fiscal nº 6 (BOP 176 do 15/09/22).

A autoliquidación e pago do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO) realizarase segundo o establecido no artigo 8 da Ordenanza fiscal nº 28 (BOP 176 do 15/09/22).

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

 • Solicitude de licenza de movementos de terra e muros de contención.
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade da persoa representante e da persoa interesada coa autorización escrita desa última ou copia de poder para actuar en representación (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade da persoa que presenta (nin da persoa interesada no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
 • Proxecto Técnico (Básico e/ou de Execución), visado polo correspondente Colexio Profesional.
 • Documentación acreditativa da titularidade do inmoble ou terreo (no seu caso).
 • Orzamento desagregado das actuacións a realizar, con indicación dos materiais a utilizar, custo dos mesmos, e custo da man de obra.
 • Proxecto sobre infraestruturas comúns nos edificios para acceso aos Servizos de Telecomunicacións (cando a normativa sectorial así o esixa).
 • Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
 • Xustificante de pago da taxa según a ordenanza vixente.
 • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)

Nome: Solicitud de Licenza de Movementos de Terra e Muros de Contención.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno Local.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de resolución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.