Sede electrónica Concello de Betanzos

17:04:22 Martes 28 de novembro 2023
Estás en:

Detalle trámite

Declaración Responsable de Actividades Recreativas e Espectáculos Públicos

Con carácter xeral, a apertura dos establecementos abertos ao público en que se desenvolvan espectáculos públicos ou actividades recreativas e a organización de espectáculos públicos e actividades recreativas están sometidas ao réxime de declaración responsable.

No entanto, por razóns de interese xeral vinculadas á orde, seguridade e saúde públicas e protección do medio ambiente, esixirase a obtención de licenza municipal ou autorización autonómica nos supostos establecidos no art. 41 LEI 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Con carácter previo á presentación da solicitude, a persoa interesada deberá elaborar a autoliquidación correspondente á Taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo, así como industrias de rúa e ambulantes a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Betanzos nos seguintes casos de instalacións temporais:

 • Tómbolas, randeeiras, carruseis, autos de choque e demais atraccións de lecer.
 • Circos, teatros ambulantes, monicreques e espectáculos análogos.

Para poder presentar a solicitude é necesario achegar o xustificante de pagamento da autoliquidación da taxa, en virtude do artigo 6 da Ordenanza fiscal nº 15. (BOP 217 do 16/11/22).

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

 • Solicitude de Declaración Responsable de Actividades Recreativas e Espectáculos Públicos
 • No caso de actuar en representación, copia dos documentos de identidade do representante e o interesado coa autorización escrita dese último ou copia de poder para representalo (ver modelo). No caso de presentación online, non é necesario aportar o documento de identidade do presentador (nin do interesado no caso de utilizar un certificado electrónico de representación).
 •  XERAL
  • Proxecto ou documentación técnica descritiva da actividade recreativa/espectáculo público asinada por un/ha técnico/a competente. 
  • Póliza do seguro de responsabilidade civil e xustificante do recibo de pagamento da prima do ano en curso. 
  • Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo público no que se desenvolverá a actividade ou espectáculo. 
  • Certificado, acta ou informe de conformidade emitido polas entidades de certificación de conformidade municipal (no seu caso).
  • Designación de responsable técnico/a da execución do proxecto ou montaxe das instalacións.
  • Marcado CE e declaración CE de conformidade das instalacións e certificado da instalación de baixa tensión de conexión coa rede (no seu caso) 
 • FESTAS E VERBENAS
  • Programa da actividades a realizar subscrito pola comisión organizadora da festa.
  • Póliza do seguro de responsabilidade civil e xustificante do recibo de pagamento da prima do ano en curso, ou compromiso de contratación do seguro.
  • Documento acreditativo da dispoñibilidade do establecemento ou espazo público no que se desenvolverá a actividade ou espectáculo
 • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)

Nome: Declaración Responsable de Actividades Recreativas e Espectáculos Públicos.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                    Presencial.