Sede electrónica Concello de Betanzos

03:45:10 Domingo 16 de xuño 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de licenza de demolición

Procedimiento que ten por obxecto levar a cabo a execución dunha demolición (salvo as derivadas de resolucións de expedientes de restauración da legalidade urbanística), conforme ao artigo 351 RLSG e art 142 LSG. Este acto estará suxeito a licenza municipal, sen prexuízo das autorizacións que fosen procedentes de acordo coa lexislación sectorial aplicable.

Con carácter previo á presentación da solicitude, a persoa interesada deberá elaborar a autoliquidación correspondente á Taxa pola intervención municipal nas comunicacións previas e no outorgamento de licenzas urbanísticas a través da Oficina Virtual Tributaria do Concello de Betanzos. Para poder presentar a solicitude é necesario achegar o xustificante de pagamento da autoliquidación da taxa, en virtude do artigo 4.4. da Ordenanza fiscal nº 6 (BOP 176 do 15/09/22).

A autoliquidación e pago do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras (ICIO) realizarase segundo o establecido no artigo 8 da Ordenanza fiscal nº 28 (BOP 176 do 15/09/22).

De forma telemática a través do botón "Iniciar trámite".

 

NOTA:  A documentación técnica tramitada a través da plataforma de traballos profesionais do COAG ou outros colexios profesionais non terá que ser achegada; só se terá que indicar na instancia o código correspondente.

  • Solicitude de licenza de demolición.
  • Proxecto Técnico (Básico e/ou de Execución), visado polo correspondente Colexio Profesional.
  • Documentación acreditativa da titularidade do inmoble ou terreo (no seu caso).
  • Orzamento desagregado das actuacións a realizar, con indicación dos materiais a utilizar, custo dos mesmos, e custo da man de obra.
  • Proxecto sobre infraestruturas comúns nos edificios para acceso aos Servizos de Telecomunicacións (cando a normativa sectorial así o esixa).
  • Autorizacións sectoriais previas preceptivas.
  • Xustificante de pago da taxa segundo a ordenanza vixente (de ser o caso)
  • Xustificante de pago de taxas segundo a/as ordenanza/s vixente/s. (ver)

Nome: Solicitude de Licenza de Demolición.

Unidade tramitadora: Urbanismo.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física ou xurídica.

Órgano de resolución: Xunta de Goberno Local.

Carácter silencio administrativo: Silencio negativo.

Prazo de resolución: 3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso administrativo.

Taxas/impostos: Consultar as ordenanzas fiscais do apartado de normativa.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.