Sede electrónica Concello de Betanzos

06:47:27 Luns 15 de xullo 2024
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de praza na escola infantil municipal (CURSO 2024-25)

Permite presentar electrónicamente a solicitude para unha praza na escola infantil municipal  "Santiago de la Fuente" para o Curso 2024-2025.

Prazo de presentación:

Renovacion de praza: 01/03/2024 ao 15/03/2024 ambos incluidos.

Novo ingreso : 01/03/2024 ao 31/03/2024 ambos incluidos.

Solicitude fora de prazo: ata o 31/05/2025

Preferentemente de forma telemática a través do botón "Iniciar trámite". Si o interesado non utiliza a vía telemática poderá descargarse o/os impreso/s dende esta páxina ou o acudir ao Departamento de Servizos Sociais do Concello (para calquera dúbida Tlfno. 981770707), onde lle facilitarán dito/s impreso/s normalizado/s a presentar.

SOLICITUDE DE RENOVACIÓN

SOLICITUDE DE NOVO INGRESO

 • Formulario de Solicitude de Novo Ingreso na Escola Infantil Municipal
 • Fotocopia do libro de familia, no seu defecto documento oficial que acredite a situación familiar.
 • Fotocopia do título de familia numerosa.
 • Anexo I de comprobación de datos do/da cónxuxe, parella ou outros membros da unidade familiar.
 • Xustificación de ocupación ou desemprego (fotocopia da última nómina, certificado de vida laboral, certificado de empresa, último recibo de pagamento da cota da Seguridade Social no caso de autónomos/as ou certificado de ser demandante de emprego expedido polo SEPE).
 • Para solicitantes con residencia noutro Concello: certificado de empadroamento e convivencia e, de ser o caso, certificación de empresa de ter posto de traballo en Betanzos.
 • Sentenza de separación / divorcio, convenio regulador ou medidas paterno-filiais.
 • Certificado do grao de discapacidade ou dependencia alegada polos membros da unidade familiar.
 • Informe médico expedido polos servizos públicos de saúde no caso de enfermidades crónicas ou outras afeccións graves dos membros da unidade familiar.
 • Informe de integración no caso de nenos/as con necesidades de apoio específico.
 • Documentación acreditativa de incidencias tales como abandono do fogar, maltrato, acollemento familiar, persoas a cargo da unidade familiar, etc.

No caso de que a solicitude non reúna os requisitos esixidos, o Concello requirirá ao interesado para que nun prazo de 10 días emende a falta ou xunte os documentos necesarios, con indicación de que, se así non se fixese, se terá por desestimada a súa petición arquivándose sen máis trámite.

Nome: Solicitude de praza na escola infantil municipal.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persona física ou xurídica.

Canles de atención: Telemático (Iniciar trámite)

                                 Presencial.